همایش بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری مهاجران در توسعه روابط با همسایگان - 1400/09/27