بازدید رئیس اتاق بازرگانی تهران از بازارچه قطعات خودرو - 1400/09/03