هشتادمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران - 1400/08/05