مراسم تودیع سفیر ارمنستان در اتاق بازرگانی تهران - 1400/08/05