صبحانه‌کاری نمایندگان بخش خصوصی با وزیر جهاد کشاورزی - 1400/07/06