مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره فرهنگی امین الضرب - 1400/06/24