بیست و پنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره نهم - 1400/06/09