بازدید رئیس اتاق بازرگانی تهران از کارخانه نوآوری آزادی - 1400/03/19