همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا. بخش دوم - 1399/11/10