بازدید رئیس و اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از فولاد مبارکه، استانداری و اتاق بازرگانی اصفهان - 1399/10/15