فرایند پلاسما درمانی کرونا توسط بخش خصوصی با حمایت اتاق بازرگانی تهران - عکس : سمیرا بیگدلی - 1399/01/31