مراسم گرامیداشت مهندس محسن خلیلی عراقی - 1398/09/26