بازدید رئیس اتاق تهران از نمایشگاه تخصصی صنعت چای - 1398/09/05