اختتامیه دومین جشنواره فرهنگی امین الضرب - 1398/05/16