نشست فعالان بخش خصوصی در اتاق تهران برای کمک به مردم سیل زده - 1398/01/21