نشست اصحاب رسانه با هیات رئیسه اتاق بازرگانی تهران - 1397/12/22