چهل و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1397/12/21 - 1397/12/21