نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری شهر تهران - 1397/09/27 - 1397/09/27