بازدید اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران از شرکت میهن - 1397/09/13 - 1397/09/13