بازدید رئیس اتاق بازرگانی تهران از بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ - 1397/05/09