هم اندیشی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و نمایندگان خارجی مقیم ایران - 1397/04/26