شانزدهمین نشست هیات نمایندگان(عکس ها:اتاق تهران) - 1387/06/13