آیین گشایش خانه تشکل های اتاق بازرگانی تهران - 1396/11/16 - 1396/11/16