نشست رئیس و دبیر کل اتاق تهران با خبرنگاران - 1387/05/19