(بخش دوم) مراسم معرفی و تقدیر از صادرکنندگان نمونه سال 1396 استان تهران - 1396/09/13 - 1396/09/13