وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست صبحانه اتاق تهران - 1386/04/31