نشست خبرنگاران با هیات رئیسه اتاق تهران - 1396/05/23 - 1396/05/23