هیات تجاری اسلواکی در اتاق تهران - 1395/12/17 - 1395/12/17