بیست و سومین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - 1395/11/19 - 1395/11/19