نشست مشترک نمایندگان مردم تهران در مجلس با اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران - 1395/11/05 - 1395/11/05