مراسم اعطای تندیس و نشان امین‌الضرب -گزارش دوم -1395/11/03 - 1395/11/03