هیات تجاری اتاق بازرگانی و صنایع آنتالیا در اتاق تهران - 1395/10/26 - 1395/10/26