مراسم گشایش رسمی بازار شرکت های کوچک و متوسط - 1395/10/07 - 1395/10/07