هیات تجاری اتاق تهران در اتریش - روز دوم - 1395/09/03 - 1395/09/03