هیات تجاری اتاق تهران در اتریش - روز اول - 1395/09/02 - 1395/09/02