نوزدهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران - 1395/07/13 - 1395/07/13