نشست صمیمانه هیات رئیسه اتاق تهران با خبرنگاران - 1395/05/27 - 1395/05/27