همایش روز ملی صنعت و معدن - 1395/04/20 - 1395/04/20