ضیافت افطار اتاق تهران با تشکل های اقتصادی بخش خصوصی - 1395/03/31 - 1395/03/31