انتخابات ششمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران - 1385/12/02