نشست گروه سرمایه‌گذاری انگلیس با رییس کمیسیون گردشگری و دبیرکل اتاق تهران - 1395/02/21 - 1395/02/21