همایش مشترک ایران و سوئیس - 1395/02/06 - 1395/02/06