سزدهمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران - 1395/01/24 - 1395/01/24