نشست وزرای نفت ایران و هند در اتاق تهران - 1395/01/22 - 1395/01/22