نشست هیات تجاری پاکستان در اتاق تهران - 1394/12/08 - 1394/12/08