رییس کل بانک مرکزی سر سفره اتاق تهران - 1386/12/04