نشست مشترک فعالان اقتصادی اتریش و ایران - 1394/11/14 - 1394/11/14