هشتمین نشست دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران - 1394/08/26 - 1394/08/26