هیات تجاری قونیه ترکیه در اتاق تهران - 1394/08/16 - 1394/08/16