هفتمین نشست کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع غذایی اتاق تهران - 1394/06/17 - 1394/06/17